• ตรวจสุขภาภ 63
กี่ยวกับกองทุน
แนะนำ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
ความเป็นมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคมโดยมีเทศบาลเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ได้มีการประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ได้มีการประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินและบริหารจัดการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
๑. การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดตั้งขึ้นโดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยมี องค์กรประครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ เน้นเรื่องการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรครื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
๒. การจัดตั้งกองทุน
๒.๑ การจัดตั้งกองทุนฯเป็นการสมทบเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับเทศบาล ในอัตรา ๔5 บาท / คน (ประชากรในเขตเทศบาล) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
๒.๒ เทศบาลต้องร่วมสมทบเงินตามขนาดของเทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60% ขนาดใหญ่ อัตรา ๕๐% เทศบาลขนาดกลาง ๓๐% เทศบาลขนาดเล็ก ๒๐% ตามลำดับ
๒.๓ เงินสมทบจากประชาชน ชุมชน หรือกองทุนอื่นๆ อาทิเช่น การทอดผ้าป่า การระดมทุนจากประชาชน
๓. การบริหารจัดการกองทุน
๓.๑ การบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดย “คณะกรรมการบริหารกองทุน”
๓.๒ คณะกรรมการการบริหารกองทุนมาจากนายกเทศมนตรี (ประธานกองทุน) ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน ตัวแทนหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทน อสม. ๒ คน ผู้แทนชุมชนไม่เกิน ๕ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ปลัดเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกฯมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
๔. ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณ สนับสนุนจากกองทุน
๔.๑ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๔.๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยประชาชนและชุมชนท้องที่ / หน่วยงานอื่น
๔.๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
๔.๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ / พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔.๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินงานกองทุนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวน ๕,๗๐๓,๖๘๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และเทศบาลสมทบ จำนวน ๒,๘๕๑,๗๕๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๕,๕๒๐บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้องค์กรต่างๆและภาคประชาชนดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ การประเมินผลการการบริหารจัดการกองทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่แต่งตั้งโดยสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลการประเมินพบว่า “กองทุนมีศักยภาพอยู่ในระดับดี”
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(แนบท้ายคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ค.o๑๑๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เป็นประธานกรรมการ
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่หนึ่ง
เป็นรองประธานกรรมการ
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่สอง
เป็นรองประธานกรรมการ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย คนที่ ๑
เป็นกรรมการ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย คนที่ ๒
เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างเผือก
เป็นกรรมการ
๑๐
น.ส. ธุวานนท์ พวงมาลา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
เป็นกรรมการ
๑๑
นางจันทนา ภักดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
เป็นกรรมการ
๑๒
นายสุเวช สุภาษิต ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นกรรมการ
๑๓
นายสุรพล วิริยะพันธ์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นกรรมการ
๑๔
นายทศพร อนุกูล ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นกรรมการ
๑๕
นายยงยุทธ จันทกูล ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นกรรมการ
๑๖
น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
เป็นกรรมการ
๑๗
นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๘
นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๕,๗๒๒,๓๒๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเทศบาลสมทบ จำนวน ๒,๘๖๑,๑๒๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๘๓,๔๘๐ บาท (แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ในการจัดทำแผนของกองทุนฯ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพได้กำหนดแนวทางให้กองทุนฯพิจารณาโดยเน้น ๓ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
๑. การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
๒. การส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
๓. การส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ จึงขอเชิญชวน กลุ่มประชาชน องค์กรภาคประชาชน นำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๕๙๑๒๔
**********************
สถิติเว็บไซต์
IP : 3.94.202.172
ผู้เข้าชมวันนี้
57
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
77
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,124
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
2,180
ผู้เข้าชมปีนี้
3,304
สถิติทั้งหมด
87,366
เริ่ม 15 ธ.ค 2013