• ประชาสัมพันธ์
กี่ยวกับกองทุน
แนะนำ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
ความเป็นมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคมโดยมีเทศบาลเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ได้มีการประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ได้มีการประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินและบริหารจัดการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
๑. การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดตั้งขึ้นโดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยมี องค์กรประครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ เน้นเรื่องการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรครื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
๒. การจัดตั้งกองทุน
๒.๑ การจัดตั้งกองทุนฯเป็นการสมทบเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับเทศบาล ในอัตรา ๔5 บาท / คน (ประชากรในเขตเทศบาล) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
๒.๒ เทศบาลต้องร่วมสมทบเงินตามขนาดของเทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60% ขนาดใหญ่ อัตรา ๕๐% เทศบาลขนาดกลาง ๓๐% เทศบาลขนาดเล็ก ๒๐% ตามลำดับ
๒.๓ เงินสมทบจากประชาชน ชุมชน หรือกองทุนอื่นๆ อาทิเช่น การทอดผ้าป่า การระดมทุนจากประชาชน
๓. การบริหารจัดการกองทุน
๓.๑ การบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดย “คณะกรรมการบริหารกองทุน”
๓.๒ คณะกรรมการการบริหารกองทุนมาจากนายกเทศมนตรี (ประธานกองทุน) ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน ตัวแทนหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทน อสม. ๒ คน ผู้แทนชุมชนไม่เกิน ๕ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ปลัดเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกฯมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
๔. ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณ สนับสนุนจากกองทุน
๔.๑ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๔.๒ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยประชาชนและชุมชนท้องที่ / หน่วยงานอื่น
๔.๓ กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
๔.๔ กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ / พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔.๕ กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินงานกองทุนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวน ๕,๗๐๓,๖๘๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และเทศบาลสมทบ จำนวน ๒,๘๕๑,๗๕๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๕,๕๒๐บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้องค์กรต่างๆและภาคประชาชนดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ การประเมินผลการการบริหารจัดการกองทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่แต่งตั้งโดยสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลการประเมินพบว่า “กองทุนมีศักยภาพอยู่ในระดับดี”
สถิติเว็บไซต์
IP : 3.236.232.99
ผู้เข้าชมวันนี้
8
ผู้เข้าชมเมื่อวาน
86
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,456
ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา
2,369
ผู้เข้าชมปีนี้
16,917
สถิติทั้งหมด
122,483
เริ่ม 15 ธ.ค 2013